KONKURS FOTOGRAFICZNY „TWÓRCZE PIELESZE”

W związku z obowiązującymi obostrzeniami spowodowanymi pandemią koronawirusa zdecydowaną większość czasu wolnego spędzamy we własnych domach. Zamknięte zostały kina, teatry, a wydarzenia sportowe odbywają się bez udziału publiczności. Warto jednak zaznaczyć, że spędzając czas w domu, wcale nie musisz się nudzić. Wręcz przeciwnie. Co robić w domu, żeby się nie nudzić? Możesz spędzić czas wolny w sposób efektywny, a udokumentowawszy ten moment zdjęciem zainspirujesz innych i dodatkowo możesz wygrać nagrodę 🎁🎁🎁.

Regulamin konkursu fotograficznego „TWÓRCZE PIELESZE”:
§1 Organizator i czas trwania konkursu
1.Organizatorem konkursu jest Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Pałacyk” w Ścinawie ul. Jana Pawła II 17, 59-330 Ścinawa.
2. Organizator może współdziałać przy organizowaniu konkursu z innymi podmiotami, które zamierzają wnieść wkład w przygotowanie lub realizację programu konkursu.
3. Konkurs rozpocznie się 16 listopada 2020 r. po opublikowaniu informacji na temat konkursu na stronie na profilu FB.
4. Zakończenie konkursu nastąpi grudnia 16 grudnia 2020 r. o godz. 12.00 (zgłoszenia przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane).
5. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) jest wiążący dla Organizatora oraz Uczestników, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu. Warunki uczestnictwa w Konkursie określa wyłącznie Regulamin, a wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają jedynie charakter informacyjny.
§2 Warunki uczestnictwa
1.Konkurs nie ma ograniczeń wiekowych.
2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest opublikowanie na swoim profilu facebookowym zdjęcia wykonanego przez Uczestnika przestawiającego pomysły na spędzenie jesiennego czasu w domu. Zdjęcie powinno być publiczne, zaopatrzone w znacznik Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Pałacyk”, z dopiskiem „TWÓRCZE PIELESZE” oraz krótkim opisem (2-3 zdania). Organizator udostępnia zdjęcie na swoim profilu i to udostępnione zdjęcie bierze udział w konkursie.
3. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu. Spełnienie warunku uczestnictwa w Konkursie, wskazanego w §2 pkt 2. oznacza akceptację wszystkich punktów Regulaminu Konkursu.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za takie sprawy jak: awaria łączy internetowych czy systemu Uczestnika.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje nie wzięciem pod uwagę danego uczestnika podczas przyznawania nagród.
§3 Przebieg Konkursu
1. Jak wspomniano w §1 pkt 3 konkurs rozpoczyna się 16 listopada 2020 r. po zamieszczeniu informacji na temat konkursu, jak i jego regulaminu na profilu facebookowym Organizatora.
2. Zdjęcia zostają poddane ocenie poprzez pozostawienie „like” (👍/❤️) pod zdjęciem na profilu facebook’owym Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Pałacyk” w Ścinawie, na którym organizator udostępnia zdjęcia spełniające warunki §2.
3. Spośród osób umieszczających fotografie zostanie wyłonionych 5 (pięć), które w ocenie oglądających przedstawiają najciekawsze pomysły na spędzanie czasu wolnego podczas jesiennych wieczorów.
4. Ogłoszenie wyników oraz Laureatów konkursu, w tym Zwycięzcy Konkursu, nastąpi poprzez opublikowanie nazw/pseudonimów Laureatów konkursu na profilu FB wraz z zaprezentowaniem ich fotografii konkursowych w terminie wskazanym w §1 pkt 4 Regulaminu. O wygranej Laureaci oraz Zwycięzca Konkursu zostaną również poinformowani poprzez wiadomość Messenger.
§4 Rozstrzygnięcie konkursu oraz nagrody
1. Pięciu uczestników konkursu, którzy otrzymają największą ilość „lików” zostanie uhonorowanych nagrodami. Spośród nich zostanie wyłoniony 1 Zwycięzca Konkursu z największą ilością polubień pod zdjęciem udostępnionym na profilu Organizatora.
3.Nagrodami w konkursie dla Laureatów są gry planszowe.
4.Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
5.Nagrody mogą zostać odebrana przez Laureatów osobiście w siedzibie Organizatora (w ustalonym terminie) lub przesłane pocztą bądź kurierem. Koszty ewentualnej przesyłki pokrywa Organizator.
§5 Prawa autorskie
1. Udostępniając na swoim profilu fotografie konkursowe zachowując wytyczne z §2, Uczestnik:
a) oświadcza iż, przysługują mu wszelkie wymagane prawa, w szczególności majątkowe prawa autorskie lub/i prawa do wizerunku pozwalające na ich legalne publikowanie na profilu facebookowym Pałacyku oraz na stronie www.palacyk.scinawa.pl nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich,
b) Uczestnik zrzeka się wykonywania wszelkich osobistych praw (autorskich) przysługujących mu w odniesieniu do przekazanych fotografii w maksymalnym dopuszczalnym przez przepisy prawa zakresie, w tym do każdorazowego ujawniania jego nicka (loginu) przy publikacji fotografii na różnych polach eksploatacji,
c) w przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do Organizatora odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do opublikowanych fotografii, w tym z tytułu majątkowych praw autorskich lub ochrony wizerunku osobistego osób trzecich, zobowiązuje się wykonać wszelkie prawem wymagane czynności w celu niezwłocznego uwolnienia Organizatora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie, w szczególności złożyć stosowne oświadczenia pisemne, wstąpić do sprawy w miejsce Organizatora lub przystąpić do sprawy po jego stronie jako interwenient uboczny, za zwrotem wszelkich poniesionych przez Organizatora kosztów.
2. Organizator zastrzega sobie prawo moderowania fotografii publikowanych przez Uczestnika na Stronie Konkursowej, co w szczególności oznacza, iż Organizator może odmówić opublikowania na łamach Strony Konkursowej fotografii niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub zasadami Netykiety.
3. Uczestnik Konkursu dodatkowo zapewnia, że osoby występujące lub uwiecznione na zdjęciach, a także ewentualni współtwórcy, nie będą dochodzić od Organizatora wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania zdjęć, nie będą także wykonywały autorskich praw osobistych lub, odpowiednio, praw osobistych artysty wykonawcy, a w szczególności nie będą domagali się wskazywania i sposobu wskazywania ich jako współautora czy wykonawcy.
4. Organizatorowi przysługuje prawo zatrzymania nadesłanych na Konkurs plików zdjęciowych, których własność przechodzi nieodpłatnie na Organizatora z chwilą wydania.
5. Upoważnienia opisane w §5 niniejszego Regulaminu są nieograniczone czasowo i terytorialnie.
§6 Postanowienia końcowe
1. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:
a) treść zgłoszeń;
b) sytuację powodującą niemożność kontaktu z Uczestnikiem z powodu podania przez niego nieprawdziwych lub błędnych danych;
c) sytuację niemożności doręczenia Nagród na skutek błędnego lub nieprawdziwego adresu do korespondencji podanego do ich wysyłki lub innych żądanych danych.
2. Niniejszy regulamin jest dostępny do wglądu w biurze Organizatora (tj. pod adresem wskazanym w § 1 pkt 1 Regulaminu), zostaje również udostępniony na profilu Organizatora oraz jego stronie internetowej.
3.Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie e-maila na adres palacyk@scinawa.pl informacją o takiej rezygnacji z aktualnego adresu e-mail.
4. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem e-mail: palacyk@scinawa.pl Odpowiedzi udzielane będą w terminie do 7 dni roboczych. Organizator nie udziela informacji, jeżeli miałoby to stanowić naruszenie postanowień Regulaminu.
5.Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.