Polityka prywatności

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

 1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Ośrodek Działań Edukacyjnych i Twórczych „Pałacyk” w Ścinawie, ul. Jana Pawła II 17, 59-330 Ścinawa, kontakt: palacyk@scinawa.pl (dalej Administrator)
 2.  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: Agata Kościańska, tel. 76 3000140, e-mail: iodo@amt24.biz.
 3.  Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
  b) realizacji umowy;
  c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5.  W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe.
 6.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa obowiązującego Administratora oraz z przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.
 7.  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
  d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  e) prawo do przenoszenia danych;
  f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 8.  W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z obowiązującym prawem.
 9.  W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie, o którym mowa w pkt. 4a i jest warunkiem zawarcia umowy w zakresie o którym mowa w pkt.4b.
 11.  W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 12.  Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

Zamówienia publiczne

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

 1.  Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest: Ośrodek Działań Edukacyjnych i Twórczych „Pałacyk” w Ścinawie, ul. Jana Pawła II 17, 59-330 Ścinawa, kontakt: palacyk@scinawa.pl
 2.  W  sprawach  związanych  z  Pani/Pana  danymi  osobowymi  proszę  kontaktować  się  z  Inspektorem  Ochrony  Danych (IOD):
  e-mail: iodo@amt24.biz; tel.: 76 300 01 40.
 3.  Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu przeprowadzenia  postępowania  i  udzieleniu  zamówienia, prowadzeniu  dokumentacji  księgowo-podatkowej,  archiwizacji  danych,  dochodzenia  roszczeń  lub  obroną  przed roszczeniami.
 4.  Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
  a) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
  b) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
  c) Ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
  d) art.  6  pkt.1  lit.  c  RODO – przetwarzanie  jest niezbędne  do  wypełnienia  obowiązku  prawnego  ciążącego  na administratorze.
 5.  Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na  mocy  obowiązujących  przepisów  prawa. W  szczególności  osoby  lub  podmioty,  którym  zostanie  udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art.  8 oraz art. 96 ust.  3 ustawy z  dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017r. Poz. 1579 i 2018) (Ustawa PZP); Zasada jawności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych z wyjątkiem danych o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególna kategoria danych),
 6.  Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przetwarzane  przez  okres  niezbędny  do  realizacji  celu  przetwarzania,  oraz  przez  okres wynikający  z  przepisów  w  sprawie  instrukcji  kancelaryjnej,  jednolitych  rzeczowych  wykazów  akt  oraz  instrukcji  w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. W szczególności zgodnie  z  art. 97 ust.  1 Ustawy PZP przez  okres  4  lat  od  zakończenia  roku  kalendarzowego,  w  którym  Umowa  została  wykonana  lub postępowanie  o udzielenie Zamówienia zostało zakończone bez zawarcia umowy, 
 7.  Posiada Pani/Pan prawo:
  a) Prawo żądania dostępu do danych(w przypadku gdy wykonanie tego obowiązku, wymagałoby niewspółmiernie dużego  wysiłku, zamawiający  może  żądać  od  osoby,  której  dane  dotyczą,  wskazania  dodatkowych  informacji mających na  celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu zgodnie z art. 8a ustawy PZP).
  b) Prawo żądania sprostowania danych (zgodnie z art. 8a ust. 3 ustawy PZP wykonanie tego obowiązku nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników zgodnie z art. 97 ust. 1b ustawy PZP).
  c) Prawo  usunięcia  danych w  przypadku  gdy  dane  osobowe  nie  są  już  niezbędne  do  celów,  w  których  zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.
  d) Prawo żądania ograniczenia przetwarzania (zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy PZP wykonanie tego obowiązku nie ogranicza  przetwarzania  danych osobowych  do  czasu  zakończenie  postępowania  o  udzielenie  zamówienia publicznego).
 8.  Ma  Pani/Pan  prawo  do  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  tj.  Prezesa Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych  ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.
 9.  Pani/Pana   dane   osobowe   nie   będą   poddawane   zautomatyzowanemu   podejmowaniu   decyzji,   w   tym   również profilowaniu.
 10.  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 11.  Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
 12.  Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Archiwum

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych osobowych  i  w  sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

 1.  Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest: Ośrodek Działań Edukacyjnych i Twórczych „Pałacyk” w Ścinawie, ul. Jana Pawła II 17, 59-330 Ścinawa, kontakt: palacyk@scinawa.pl
 2.  W  sprawach  związanych  z  Pani/Pana  danymi  osobowymi  proszę  kontaktować  się  z  Inspektorem  Ochrony  Danych (IOD):
  e-mail: iodo@amt24.biz; tel.: 76 300 01 40
 3.  Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu archiwizacji  danych  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa oraz realizacji wniosku dotyczącego praw wynikających z RODO.
 4.  Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
  a) Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
  b) art.  6  pkt.1  lit.  c  RODO – przetwarzanie  jest  niezbędne  do  wypełnienia  obowiązku  prawnego  ciążącego  na administratorze.
 5.  Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 6.  Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przetwarzane  przez  okres  niezbędny  realizacji  celu  przetwarzania,  oraz  przez  okres wynikający  z  przepisów  w  sprawie  instrukcji  kancelaryjnej,  jednolitych  rzeczowych  wykazów  akt  oraz  instrukcji  w sprawie  organizacji  i  zakresu  działania  archiwów  zakładowych.  W  przypadku  realizacji  wniosku  dotyczącego  praw wynikających z RODO – 6 lat.
 7.  Posiada Pani/Pan prawo:
  a) Prawo  żądania  dostępu  do  danych. Wykonanie  obowiązku,  następuje  w  zakresie,  w  jakim  dane  osobowe podlegające  udostępnieniu mogą  być ustalone  za pomocą istniejących środków ewidencyjnych (art.  22b ust.  3 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach)
  b) Prawo  żądania  sprostowania danych. Ograniczone  w  stosowania  w  związku  z  art.  22b ustawy  z  dnia  14  lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Administrator przyjmuje od osoby, której dane dotyczą, pisemne  sprostowanie  lub  uzupełnienie  dotyczące  jej  danych  osobowych,  nie  dokonując  jednak  ingerencji  w materiały archiwalne)
  c) Prawo usunięcia  danych w  przypadku  gdy  dane  osobowe  nie  są  już  niezbędne  do  celów,  w  których  zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.
  d) Prawo żądania ograniczenia przetwarzania. Ograniczone w stosowaniu w związku z art.  22b ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (nie ma zastosowania art. 18 RODO lit. a) oraz b) RODO w związku z przetwarzaniem danych w archiwum).
 8.  Ma  Pani/Pan  prawo  do  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  tj. Prezesa Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych  ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.
 9.  Pani/Pana   dane   osobowe   nie   będą   poddawane   zautomatyzowanemu   podejmowaniu   decyzji,   w   tym   również profilowaniu.
 10.  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 11.  Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i wynika z przepisów prawa.
 12. Konsekwencją  niepodania  danych osobowych będzie brak możliwości  realizacji  wniosku,  dotyczącego  praw wynikających z RODO.

Pliki do pobrania:

Polityka prywatności serwisu internetowego

Polityka Prywatności określa warunki dotyczące korzystania ze strony palacyk.scinawa.pl przez użytkowników końcowych. Korzystając w dowolny sposób z naszego serwisu internetowego użytkownik końcowy akceptuje warunki w niej określone.

 1. Serwis nie przetwarza, nie udostępnia ani nie wykorzystuje danych przekazywanych przez użytkowników strony w celach marketingowych.
 2. Serwis ogranicza zbieranie informacji o użytkownikach do niezbędnego minimum, zapewniającego sprawne pod względem technicznym działanie witryny internetowej.
 3. Użytkownicy serwisu, pozostają anonimowi. Korzystanie z serwisu nie jest uzależnione od ujawnienia przez użytkowników jakichkolwiek danych osobowych. Uzyskane informacje o użytkownikach (nie dotyczy danych osobowych) mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach statystycznych (badanie popularności serwisu).
 4. Dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie na podstawie informacji przekazanych przez użytkownika. Przekazanie informacji obejmujących dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) jest dobrowolne. Cel wykorzystania danych osobowych jest określany w nagłówku formularza zamieszczonego w witrynie serwisu. Najczęściej jest to korzystanie z formularza rezerwacji, formularza kontaktowego, subskrypcja wiadomości z serwisu za pomocą poczty e-mail lub dostęp do wybranych stron serwisu dla zalogowanych użytkowników. Dane osobowe nie są zbierane automatycznie.
 5. Serwis nie ujawnia żadnych danych o użytkownikach osobom trzecim.

Pliki cookies

Korzystając z serwisu internetowego użytkownik końcowy wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Cookies (w dosłownym tłumaczeniu z j. angielskiego: ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe, przesyłane do urządzenia użytkownika końcowego podczas odwiedzania przez niego serwisu internetowego. Pliki cookies umożliwiają poprawne funkcjonowanie niektórych funkcji serwisu (np. systemu komentarzy). Więcej o cookies na stronach Wikipedii i Wszystko o ciasteczkach.

Serwis umożliwia korzystanie z plików cookies podmiotom trzecim (np. Google) w celach statystycznych.

Każdy użytkownik serwisu może zadecydować czy wyraża zgodę na zapisywanie plików cookies na jego urządzeniu. W celu wyłączenia możliwości zapisywania plików cookies należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej.

W celu zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej – postępuj zgodnie z zaleceniami producenta przeglądarki:

Komputery:
Internet Explorer – http://support.microsoft.com/
Chrome – http://support.google.com/chrome/
Safari – http://support.apple.com/
Firefox – http://support.mozilla.org/pl/
Opera – http://help.opera.com/Windows/

Urządzenia mobilne:
Android – http://support.google.com/chrome/
Safari – http://support.apple.com/
Windows Phone – http://www.windowsphone.com/pl-pl/how-to/
Blackberry – http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/

Korzystanie z aplikacji innych podmiotów:
Serwis może zawierać przyciski, narzędzia lub treści kierujące do usług innych serwisów, m.in. Disqus, Facebook, Twitter (wtyczki serwisów społecznościowych), WordPress.com (udostępnianie treści serwisu, statystyka odwiedzin), Google (FeedBurner, Google Maps, Google Analitycs, Google Translate), Youtube i Vimeo (filmy). Korzystanie z aplikacji serwisu zewnętrznego może powodować przesłanie do niego informacji o użytkowniku, korzystającym aplikacji. Informacji na temat wykorzystania danych użytkowników oraz plików cookies przez zewnętrzne aplikacje należy szukać w polityce prywatności danego podmiotu.