KONKURS PLASTYCZNY

Pobierz, wypełnij i dołącz do pracy konkursowej: OŚWIADCZENIE O NIEODPŁATNYM PRZENIESIENIU PRAW AUTORSKICH

REGULAMIN
Konkursu plastycznego dla dzieci
„MAŁA-WIELKA PSZCZOŁA”
I. Organizator konkursu:
Ośrodek Działań Edukacyjnych i Twórczych Schronisko Młodzieżowe
„Pałacyk” ul. Jana Pawła II 17, 59-330 Ścinawa
II. Cel konkursu
1) Zachęcenie dzieci i młodzieży do obserwowania świata przyrody.
2) Zainteresowanie dzieci rolą pszczół w naszym ekosystemie.
3) Zwrócenie uwagi na rolę zapylaczy i potrzebę ich ochrony
dla bioróżnorodności.
4) Zainspirowanie uczestników konkursu do twórczego spędzania
wolnego czasu.
III. Temat konkursu: „Mała- wielka pszczoła”.
Konkurs zorganizowany jest z okazji Dnia Pszczoły, przypadającego
na 20 maja. Temat dzieci powinny zinterpretować według własnego
pomysłu.
IV. Zasady uczestnictwa
1) Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 5-10 lat.
2) Należy dostarczyć jedną samodzielnie wykonaną pracę plastyczną
w dowolnej technice płaskiej, formatu A4, wraz z oświadczeniem
opiekuna, na adres: Ośrodek Działań Edukacyjnych i Twórczych
Schronisko Młodzieżowe „Pałacyk” ul. Jana Pawła II 17, 59-330 Ścinawa
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-19.00
3) Na odwrocie pracy należy wpisać dane: imię i nazwisko autora, wiek,
miejscowość i adres korespondencyjny, numer telefonu opiekuna.
4) Najciekawsze prace zostaną wybrane przez jury powołane przez
Organizatora.
5) Nagrodzeni zostaną autorzy 3 najciekawszych zdaniem jury prac,
dodatkowo jurorzy wskażą trzy prace, które zostaną wyróżnione.
V. Czas trwania i rozwiązanie konkursu
Prace należy dostarczyć do 30.05.2023 r. do godz.19:00. Rozstrzygnięcie
konkursu nastąpi 01.06.2023 r. o godz. 12:00. Na profilu FB Ośrodka
Działań Edukacyjnych i Twórczych Schronisko Młodzieżowe Pałacyk
w Ścinawie, na stronie:palacyk.scinawa.pl oraz na profilu FB
Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Ścinawie.
Zwycięzcy zostaną także powiadomieni telefonicznie.
VI. Nagrody dla laureatów
Autorzy najciekawszych, zdaniem jury, prac otrzymają nagrody rzeczowe.
VII. Postanowienia końcowe
1) Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na umieszczenie
jej oraz danych autora na stronach internetowych oraz mediach
społecznościowych zarządzanych przez Ośrodek Działań Edukacyjnych
i Twórczych Schronisko Młodzieżowe „Pałacyk”.
2) Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
3) Organizator zastrzega sobie prawo do bezterminowego
przechowywania nadesłanych prac.
OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU Organizator zastrzega sobie prawo
zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania konkursu.