KONKURS PLASTYCZNY ,,Ścinawa- miasto w Krainie Łęgów Odrzańskich”

Regulamin konkursu plastycznego ,,Ścinawa- miasto w Krainie Łęgów

Odrzańskich”

I Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Aktywnie dla Gminy Ścinawa oraz Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Pałacyk” w Ścinawie.

II Założenia ogólne:

  1. Konkurs organizowany jest w ramach projektu grantowego pn. „Edukacja, informacja i rękodzieło jako narzędzia wiedzy o turystycznych zakątkach krainy Łęgów Odrzańskich” realizowanego w ramach zadania pn. „Marka Lokalna Krainy Łęgów Odrzańskich”. Współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
  2. Cele konkursu: rozwijanie wrażliwości uczestników na walory przyrodnicze i architektoniczne występujące w Ścinawie, rozwijanie inwencji twórczej uczestników.

 

III. Warunki uczestnictwa:

  1. Konkurs skierowany jest do mieszkańców gminy Ścinawa.
  2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie pracy w formacie A4. Techniki preferowane – prace malowane farbami, akwarelami, pastelami, grafiki. Wyklucza się wszelkie prace przestrzenne oraz prace wyklejane ziarnami itp. Praca powinna przedstawiać ilustrację Ścinawy, w szczególności zabytki architektoniczne charakterystyczne dla naszego miasta, krajobrazy nadodrzańskie, pomniki, a także ujęcia panoramiczne miasta.
  3. Do pracy należy dołączyć wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia.
  4. Organizatorzy zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania prac.
  5. Prace należy składać do 1 czerwca 2021r. w recepcji „Pałacyku” przy ul. Jana Pawła II 17 w Ścinawie.

IV Rozstrzygnięcie konkursu: 7 czerwca 2021 r.

V Zasady oceniania i nagrody:

  1. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora. Pod uwagę będą brane następujące kryteria:

– estetyka wykonania,   

– oryginalność pracy,

– samodzielność.

  1. Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody. Pięć najlepszych prac zostanie wykorzystanych na materiałach promocyjnych w ramach projektu grantowego pn. „Edukacja, informacja i rękodzieło jako narzędzia wiedzy o turystycznych zakątkach Krainy Łęgów Odrzańskich”. Wszystkim uczestnikom zostaną wręczone pamiątkowe dyplomy za udział w konkursie.

VI Administratorem danych osobowych jest Szkolne Schronisko Młodzieżowe Pałacyk w Ścinawie. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 76 300 01 40, mail: iodo@amt24.biz. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji konkursu, na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji zadań związanych z organizacją konkursu, uwzględniając czas ochrony roszczeń. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania tych danych na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz upoważnione przez Administratora podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych , ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo do wycofania wyrażonej zgody. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu jej wycofania. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości udziału w konkursie.

 

VII. Akceptacja regulaminu i udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację imienia i nazwiska laureata na stronie internetowej Organizatora, FB i w mediach.