DZIECIAKI do DZIEŁA! Czyli EKOLOGICZNA AKCJA I KONKURS Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA ZIEMI pod honorowym patronatem Burmistrza Ścinawy-Krystiana Kosztyły

Zapraszamy wszystkie dzieciaki i młodzież do wzięcia udziału w naszej akcji wiosennych porządków. Zaproście do udziału rodziców/opiekunów i dajcie dobry przykład. Jesteśmy przekonani, że można na Was liczyć! Udokumentujcie fotograficznie ekologiczną aktywność i wygrajcie nagrody!

22 kwietnia setki milionów ludzi na całym świecie będzie świętować Dzień Ziemi -najważniejsze, najbardziej znane i najhuczniej obchodzone ze świąt ekologicznych. Idea troski o niebieską planetę łączy ludzi niezależnie od narodowości, wyznania, zawodu, wieku czy innych kategorii różnicujących.

Choć szalejący wirus uniemożliwia spotkanie się większej grupy osób, Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Pałacyk” w Ścinawie we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej w Dziewinie, Stowarzyszeniem Aktywnie dla Gminy Ścinawa Zakładem Gospodarki Komunalnej w Ścinawie oraz Stowarzyszeniem Kraina Łęgów Odrzańskich” zaprasza do akcji małych i dużych, wszystkie spacerujące rodziny i osoby indywidualne. Co zrobić? To proste!

Wystarczy zabrać na spacer zwykłą reklamówkę/worek i po wypełnieniu śmieciami wrzucić do podstawionych specjalnie na tę ekologiczną akcję kontenerów.

Od piątku 23 kwietnia przez kolejne trzy dni na uczestników akcji, czekać będą 2 pojemniki na odpady zmieszane w następujących lokalizacjach:

– przy banerze, nieopodal sklepu meblowego-zakręt ul. Mickiewicza/ul. Wołowska

– port Ścinawa.

!!! W pierwszy dzień akcji worki z zebranymi podczas akcji odpadami można zostawiać w tych właśnie dwóch miejscach. Zostaną one zebrane przy podstawianiu pojemników.

Choć wydaje się to niewielkim gestem, to już 4-osobowa rodzina w czasie codziennych spacerów może zebrać kilkanaście kilogramów odpadów .

Wszyscy, którzy wezmą udział w akcji mają szansę zawalczyć o nagrody w konkursie zorganizowanym specjalnie na tę okazję. W regulaminie poniżej dokładnie opisujemy co trzeba zrobić. Na wszystkich autorów zdjęć, które opublikujecie na Waszych profilach FB czekać będą pamiątkowe dyplomy, a dla 5 autorów zdjęć z najwyższą ilością polubień przewidujemy nagrody specjalne.

Tereny nadodrzańskie to przyrodnicze wizytówki miasta, które zawierają siedliska wielu gatunków roślin i zwierząt, ale to jedynie propozycja miejsca, które można posprzątać. Tylko od Was zależy, które miejsce prawdziwie „odetchnie ” na wiosnę.

Uczestnicy akcji powinni stosować się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. Sprzątanie należy przeprowadzać w niewielkich grupach z zachowaniem odpowiedniego dystansu oraz unikać większych zgromadzeń.

DOŁĄCZ I TY! POMÓŻ W PROMOCJI AKCJI – UDOSTĘPNIJ NA SWOIM FB.

ZAPRASZAMY!

REGULAMIN EKOLOGICZNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO:

 • 1 Organizator i czas trwania konkursu

1.Organizatorem konkursu jest Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Pałacyk” w Ścinawie ul. Jana Pawła II 17, 59-330 Ścinawa.

 1. Organizator może współdziałać przy organizowaniu konkursu z innymi podmiotami, które zamierzają wnieść wkład w przygotowanie lub realizację programu konkursu.
 2. Konkurs rozpocznie się 22 kwietnia 2021 r.
 3. Zakończenie konkursu nastąpi 29 kwietnia 2021 r. o godz. 12.00.
 4. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) jest wiążący dla Organizatora oraz Uczestników, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu. Warunki uczestnictwa w Konkursie określa wyłącznie Regulamin, a wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają jedynie charakter informacyjny.
 • 2 Warunki uczestnictwa
 1. Konkurs nie ma ograniczeń wiekowych.
 2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest opublikowanie na swoim profilu facebookowym zdjęcia wykonanego przez Uczestnika przedstawiające udział w naszej ekologicznej akcji. Zdjęcie powinno być publiczne, zaopatrzone w znacznik Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Pałacyk”, z dopiskiem „ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI” oraz krótkim opisem działań ekologicznych, których się podjęliście (2-3 zdania). Organizator udostępnia zdjęcie na swoim profilu i to udostępnione zdjęcie bierze udział w konkursie.
 3. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu. Spełnienie warunku uczestnictwa w Konkursie, wskazanego w §2 pkt 2. oznacza akceptację wszystkich punktów Regulaminu Konkursu.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za takie sprawy jak: awaria łączy internetowych czy systemu Uczestnika.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje nie wzięciem pod uwagę danego uczestnika podczas przyznawania nagród.
 • 3 Przebieg Konkursu
 1. Jak wspomniano w §1 pkt 3 konkurs rozpoczyna się 22 kwietnia 2021 r.
 2. Zdjęcia zostają poddane ocenie poprzez pozostawienie „like” ( / ) pod zdjęciem udostępnionym na profilu facebookowym Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Pałacyk” w Ścinawie, na którym organizator udostępnia tylko zdjęcia spełniające warunki §2.
 3. Spośród osób umieszczających fotografie zostanie wyłonionych 5 (pięć), które zdobędą najwięcej „lików” ( / ).
 4. Ogłoszenie wyników oraz Laureatów konkursu, nastąpi poprzez opublikowanie nazw/pseudonimów Laureatów konkursu na profilu FB w terminie wskazanym w §1 pkt 4 Regulaminu. O wygranej Laureaci oraz Zwycięzca Konkursu zostaną również poinformowani poprzez wiadomość Messenger.
 • 4 Rozstrzygnięcie konkursu oraz nagrody
 1. Pięciu uczestników konkursu, którzy otrzymają największą ilość „lików” zostanie uhonorowanych nagrodami.

2.Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

3.Nagrody mogą zostać odebrana przez Laureatów osobiście w siedzibie Organizatora (w ustalonym terminie).

 • 5 Prawa autorskie
 1. Udostępniając na swoim profilu fotografie konkursowe zachowując wytyczne z §2, Uczestnik:
 2. a) oświadcza iż, przysługują mu wszelkie wymagane prawa, w szczególności majątkowe prawa autorskie lub/i prawa do wizerunku pozwalające na ich legalne publikowanie na profilu facebookowym i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich,
 3. b) Uczestnik zrzeka się wykonywania wszelkich osobistych praw (autorskich) przysługujących mu w odniesieniu do przekazanych fotografii w maksymalnym dopuszczalnym przez przepisy prawa zakresie, w tym do każdorazowego ujawniania jego nicka (loginu) przy publikacji fotografii na różnych polach eksploatacji,
 4. c) w przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do Organizatora odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do opublikowanych fotografii, w tym z tytułu majątkowych praw autorskich lub ochrony wizerunku osobistego osób trzecich, zobowiązuje się wykonać wszelkie prawem wymagane czynności w celu niezwłocznego uwolnienia Organizatora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie, w szczególności złożyć stosowne oświadczenia pisemne, wstąpić do sprawy w miejsce Organizatora lub przystąpić do sprawy po jego stronie jako interwenient uboczny, za zwrotem wszelkich poniesionych przez Organizatora kosztów.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo moderowania fotografii publikowanych przez Uczestnika na Stronie Konkursowej, co w szczególności oznacza, iż Organizator może odmówić opublikowania na łamach Strony Konkursowej fotografii niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub zasadami Netykiety.
 6. Uczestnik Konkursu dodatkowo zapewnia, że osoby występujące lub uwiecznione na zdjęciach, a także ewentualni współtwórcy, nie będą dochodzić od Organizatora wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania zdjęć, nie będą także wykonywały autorskich praw osobistych lub, odpowiednio, praw osobistych artysty wykonawcy, a w szczególności nie będą domagali się wskazywania i sposobu wskazywania ich jako współautora czy wykonawcy.
 7. Organizatorowi przysługuje prawo zatrzymania nadesłanych na Konkurs plików zdjęciowych, których własność przechodzi nieodpłatnie na Organizatora z chwilą wydania.
 8. Upoważnienia opisane w §5 niniejszego Regulaminu są nieograniczone czasowo i terytorialnie.
 • 6 Postanowienia końcowe
 1. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:
 2. a) treści dodawane przez Uczestników do publikowanych zdjęć;
 3. b) sytuacje powodującą niemożność kontaktu z Uczestnikiem z powodu podania przez niego nieprawdziwych lub błędnych danych;

2.Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie e-maila na adres palacyk@scinawa.pl informacją o takiej rezygnacji z aktualnego adresu e-mail.

 1. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem e-mail: palacyk@scinawa.pl Odpowiedzi udzielane będą w terminie do 7 dni roboczych. Organizator nie udziela informacji, jeżeli miałoby to stanowić naruszenie postanowień Regulaminu.

5.Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

Do dzieła